Štampa

Izgradnja dalekovoda Lastva Grbaljska-Čevo može prouzrokovati trajne posljedice na ptice

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica smatra da predmetni elaborat treba vratiti na doradu zato što se u dijelu: 2.3. Flora i fauna /2.3.2.Fauna u zoni uticaja ni u jednom segmentu se ne pominje klasa ptica, iako je utvrđeno da se izgradnjom dalekovoda i njegovim funkcionisanjem mogu prouzrokovati trajne posljedice na ptice, kako kroz efekat barijere koju treba zaobilaziti, tako i efektom direktne kolizije sa žicama dalekovoda. Ovo prepoznaje i Zakon o zaštiti prirode Crne Gore i Ptičja direktiva EU. 
Takođe, ni u mjeram ublažavanja negativnog uticaja predmetnog projekta se ne razmatraju ptice, iako dalekovod prolazi kroz ili pored područja od međunarodnog značaja za boravak ptica (IBA).

Očigledno je da se obrađivač nije bavio suštinom već formom, a računajući da, ukoliko se ne primjene mjere ublažavanja negativnog uticaja fauna ptica i slijepih miševa će biti ugrožena. 
Stoga, Centar za zaštitu i proučavanje ptica je predmetni elaborat već dostavio relevantnim međunarodnim institucijama na reagovanje ukoliko se isti ne doradi i ne uvedu mjere smanjenja negativnog uticaja.

CZIP tim

banervolonter