Štampa

Svjetski dan divlje flore i faune

on .

Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan divlje flore i faune, povodom kojeg je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poslao jasnu poruku svim zemljama potpisnicama CITES konvencije (Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore) da je došlo krajnje vrijeme da se ozbiljno pristupi problemu ilegalne trgovine divljim zaštićenim vrstama.

Po procjenama Međunarodne kriminalističke policijske organizacije - Interpol, godišnja vrijednost ilegalne trgovine primjercima zaštićenim divljih vrsta na globalnom nivou iznosi od sedam do 10 milijardi američkih dolara, što ovaj vid nezakonite aktivnosti svrstava među privih pet na globalnom nivou po profitabilnosti. Informacije svjestke carinske organizacije (WCO), ilegalnu trgovinu zaštićenim vrstama rangira odmah ispod trgovine oružjem i drogom.

Da ilegalna trgovina ne samo zaštićenim već i lovnim vrstama, uzima sve većeg maha govori u prilog čijenica da je samo u prošlom mjesecu, Uprava carina ispostave Bar, redovnom graničnom kontrolom u tri navrata, zalijenila 69 krivolovom ubijenih ptica.

Stiče se utisak su glavne prepreke u suzbijanju ove pojave slabi administrativni kapaciteti, loša obučenost carinika za prepoznavanje vrsta, nepostojanje veterinarskih inspektora na svim graničnim prelazima, a na kraju i najvažnije, nedostatak političke volje da se počne sa rješavanjem ovog problema.

Važno je napomenuti da je proteklih godina, akcijom „Balkanske ptice“, na graničnim prelazima sa zemljama članicama Evropske unije, zaplijenjeno više desetina hiljada krivolovom ubijenih lovnih i zaštićenih vrsta koje su bez posljedica prelazile granice zemaja regiona, dok je više desetina lica uglavnom Italijanskih državljana lišeno slobode. Ovi podaci ukazuju na vjerovatno postojanje problema ilegalne trgovine i na graničnim prijelazima u Crnoj Gori, posebno imajući u vidu bogatstvo ornitofaune i velikog broja inostranih lovaca koji love u našim lovištima.

Crna Gora je potpisnica Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES).

banervolonter