Štampa

Komentari na Nacrt Programa upravljanja Ulcinjskom solanom 2015 - 2016

on .

Nacrt programa upravljanja sadrži niz nelogičnosti kao i nedostatke u pogledu subjekata sa kojima će se određene aktivnosti sprovoditi u saradnji kao i neizostavan finansijski proračn za svaku od predloženih aktivnosti pojedinačno. Naime, iz samog dokumenta je nemoguće utvrditi kao ni pratiti uspješnost realizacije ali i opravdanost troškova jer su isti izostali. Ova stavka je od vitalnog značaja za realizaciju aktivnosti na solani, obzirom da se iste finansiraju sredstvima iz Budžeta Crne Gore tj poreskih obveznika/građana te da je ispunjavanje uslova transparentnosti jedna od važnijih premisa dobrog upravljanja.

Kako je Centar za zaštitu i proučavanje ptica u proteklih 15 godina jedini subjekt koji se aktivno i u kontinuitetu bavio istraživanjem i zaštitom ptica i inicirao kao i finansirao postupak izrade studije zaštite ovog područja, promovisao solanu i razvijao ekoturizam, to se smatramo pozvanim dati stručne komentare koji mogu unaprijediti rad upravljača.

Glavni problem ovog dokumenta se ogleda u dvostrukom finansiranju tj. dupliranju već obavljenih poslova koji će samo opteretiti budžet i onemogućiti trošenje sredstava na korisnije i urgentnije aktivnosti.

Pored manjka finansijske transparentnosti postoji i niz nelogičnosti koje smo detaljnije objasnili u specifičnim tj pojedinačnim komentarima, kao i vidno izostavljanje subjekata sa kojima bi se sarađivalo na određenim aktivnostima. U prvom redu u samom programu se jasno ne očitava uloga Opštine Ulcinj, Turističke organizacije a ponajmanje Centra za zaštitu i proučavanje ptica koje vam je otvoreno pružilo saradnju u oblasti monitoringa ptica, krivolova i promocije solane kao eko turističke destinacije.

Iz svih navedenih razloga smatramo dokument neadekvatno izrađenim, površnim, netransparentnim i fokusiranim isključivo na samostalan rad bez podrške ostalih relevantnih i za uspjeh zaštite solane važnih subjekata što nije dobar recept za dobro upravljanje budućim zaštićenim područjem. Takođe smatramo da je ovakav dokument prilično otvorio vrata za dvostruko finansiranje i nepotrebno trošenje poreskih obveznika Crne Gore.

SPECIFIČNI KOMENTARI:

STRATEŠKA OBLAST 1: ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Stalna kontrola kvaliteta vode Port Milene i betonskog kanala Đerane

Iznenađuje činjenica da će se Nacionalni parkovi baviti monitoringom kvaliteta voda u Port Mileni iako ista ne predstavlja ni hidrološko niti ekološko jednistvo sa Ulcinjskom solanom. Iz tog razloga smatramo apsolutno neopravdanim vršenje monitoringa kvaliteta vode ovog kanala. Kada je u pitanju Port Milena, monitoring kvaliteta voda uključujući Bojanu koja spada u rijeke od nacionalnog značaja u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja tj. Uprave za vode i ni ukom slučaju upravljača budućeg zaštićenog područja – Ulcinjske solane.

Remont pumpnog postrojenja na Đeranama

Precizirati tačno na koji dio pumpne stanice Đerane se odnosi remont obzirom da je jedna pumpa već sanirana sredstvima Vlade Crne Gore i UNDP-ja. Aktivnost bi trebala glasiti: Remont druge pumpe u okviru pumpnog postrojenja Đerane

Upravljanje vodenim tokovima Solane

Iz strateškog cilja 6 jasno se vidi da proizvodnji soli prethode analize i reparacije pumpi te da je sasvim izvjesno da berbe soli neće biti u prvoj godini (posebno imajući u vidu a priori stav Nacionalnih parkova da je proizvodnja soli ekonomski neisplativa). Upravo ovako određen cilj i redosljed aktivnosti u koliziji je sa ciljem dovođenja vode do nivoa kristalizacije u bazenima za kristalizaciju. Ukoliko bi se ova aktivnost realizovala i voda dovela do kristalizacionih bazena, a berba soli izostala (što je evidentno iz Nacrta programa) mogu nastati nesagledive štetne posljedice po biodiverzitet Ulcinjske solane.

U dijelu upravljanja vodenim tokovima nema vremenske odrednice da se upumpavanje treba vršiti u periodu od 1. aprila do kraja septembra.

Fizička zaštita

Kod formulisanja indikatora treba se u cijelom dokumentu voditi istim pristupom a to je da se u Nacrtu programa upravljanja indikator izjednačava sa rezultatom (bar je tako postavljeno za sve ostale aktivnosti u dokumentu). Imajući to u vidu indikator cilja nipošto ne smije i ne može biti broj izvršilaca već kvalitet postignute zaštite Ulcinjske solane. Obzirom na aktivnosti krivolova i uznemiravanja ptica, adekvatno planiranje bi kao rezultat/indikator fizičke zaštite solane naveo kontinuiran monitoring krivolova, kontrolu glavnog i 16 sporednih/nelegalnih ulaza, kao i broj prijavljenih krivolovaca što bi u konačnom moglo pomoći mjerljivosti smanjenja stepena uznemiravanja ptica. U dijelu fizičke zaštite izostaje i izrada monitoring protokola po kojem bi se vršili poslovi fizičke zaštite na solani.

Popis i kartiranje flore i vegetacije

Želimo Vas obavijestiti da je popis i kartiranje flore i vegetacije Ulcinjske solane već urađene te da postoje satelitski snimci, u GIS-u obrađeni materijali, kao i popis vrsta. Informacije o ovome se dijelom nalaye i u studiji zeštite koja je sada na javnoj raspravi.

Popis i kartiranje šumskih ekosistema

Začuđujuće je da će se Nacionalni parkovi baviti kartiranjem i popisom šumskih ekosistema kada je poznato da je Ulcinjska solana močvarni ekosistem te da par drveća na velikoj međusobnoj udaljenosti ne mogu predstavljati ekosistem. Dakle, zaključak je da šumski ekosistem na Ulcinjskoj solani prema samoj definiciji ne postoji te da je aktivnost ili pogrešno terminološki formulisana ili u odnosu na ostale u potpunosti suvišna.

Zaštita riba - Remont i ponovno osposobljavanje pumpi

Nejasan opis aktivnosti: Potrebno je pokretati pumpe na takav način da se osigura biološki minimu vode za opstanak ihtiofaune. Opis treba sadržati preciznu odredbu na šta se biološki minimum odnosi, na vode u pumpama/kanalima ili u bazenima. Kao i koji je dio ihtiofaune u pitanju. Različite vrste riba na Ulcinjskoj solani zahtijevaju različito upravljanje, slično pticama. Solinarka Aphanius fasciatus na primjer zahtijeva potpuno drugačije uslove od onih za jegulju Anguilla anguilla.

Organizovanje sportskog ribolova na adekvatnim lokalitetima

Ova aktivnost u potpunosti je u koliziji sa principom zaštite solane, jer je ribolov u konfliktu sa prehranom ptica. Ukoliko bi se ipak insistiralo na ovakvim aktivnostima potrebnmo je planirati izradu Procjene uticaja na životnu sredinu koja bi pokazala na kojim tačno bazenima je moguće i da li je uopšte prihvatljivo vršiti ribolovne aktivnosti. Takođe treba voditi računa da prisustvo ribolovaca na bazenima može predstavljati uznemiravanje ptica i negativno uticati kako na gniježđenje tako i uopšteno na njihov opstanak. CZIP je u potpunosti protiv ovakvog vida razvijanja eko turizma.

Zaštita ptica

U dijelu zaštite ptica, koje su i bile povod za iniciranje zaštite lokaliteta i najjači argument na nivou Evrope zbog značaja lokaliteta na Jadranskom migratornom koridoru, nigdje se ne pominje hidrološka regulacija voda kako bi se izbjeglo plavljenje gnijezda što se često dešavalo prethodnih godina kao i obezbjeđivanje optimalnih ekoloških uslova (od dubine vode zavisi raspoloživost hrane, vegetacije i drugi ekološki parametri) za gnježđenje, zimovanje i migraciju ptica.

Takođe nedostaje izrada monitoring protokola.

Pored toga kao posebne aktivnosti predviđena je izrada liste ugroženih vrsta kao i popis ptica Ulcinjske solane iako iste već postoje kao produkt 15-ogodišnjeg rada CZIP-a na ovom području.

Utvrđivanje mjesečne brojnosti ptica na Ulcinjskoj solani
Mjesečni monitoring
Monitoring karakterističnih vrsta ptica

Za ove aktivnosti takođe nije predviđena izrada monitoring protokola, a niti u indikatorima niti u opisima vidimo da oni postoje.

Mjesečni monitoring kudravog (dalmatinskog) pelikana – Pelecanus crispus

Vremenski okvir za monitoring pelikana je predviđen između januara i avgusta kao sezona gniježđenja pelikana. Obzirom da pelikani gnijezde na Skadarskom jezeru, a odmaraju na Solani njihov monitoring treba vršiti u periodu od avgusta do decembra kada ih ima na solani.

Mjesečni monitoring flamingosa - Phoenicopterus ruber

Zbog već upućenog upozorenja o upravljanju vodama solane, kod flamingosa je važno povesti računa o ovom segmentu kako bi se izbjeglo potapanje njihovih gnijezda i propadanje procesa gniježđenja.

Praćenje proljećne migracije

Osim proljećne treba uključiti i jesenju migraciju ali i proljećnu produžiti sa marta i aprila na maj mjesec. Polumjesečni izlasci i praćenje migracije nisu dovoljni za dobijanje validnih podataka već je potreba učestalosti jednom sedmično dok je za vrijeme gniježđenja dovoljno vršiti monitoring jednom u 15 dana.

STRATEŠKA OBLAST 2: ZAŠTITA KULTURNIH VRIJEDNOSTI

Iniciranje zakonske zaštite kompleksa kalimera-tradicionalnih ribolovnih objekata u Port Mileni

Pozdravljamo nastojanja da se zaštite i kulturna dobra međutim naglašavamo da kalimera na Port Mileni ne spadaju u dio predloženog zaštićenog područja te da upravljač nema nadležnosti za ovakvim aktivnostima.

STRATEŠKA OBLAST 3: TURIZAM I REKREACIJA

Smatramo nepotrebnim čak i dvostrukim finansiranjem nova ulaganja u promotivne materijale koji već postoje i izrađeni su zahvaljujući inostranim donatorima poput MAVA-e, EuroNatura i CEPF-a. Ovdje prije svega mislimo na ulaznice, mape, liflete, a posebno promotivni film koji je zbog svojih kvaliteta kandidovan na više regionalnih festivala dokumentarnog filma. Novi film o Ulcinjskoj solani je upravo u izradi i dio je samostalnog projekta, koji financira CEPF sa svrhom dodatne promocije Ulcinjske solane i delte rijeke Bojane te nema potrebe za dodatnim ulaganjima.

Iz teksta se dalje zaključuje da će informativne table biti prelijepljene novim materijalom iako je vlasništvo istih Centra za zaštitu i proučavanje ptica tačnije donatora koji su podržali naše investicije na solani. Posebno smatramo problematičnim prekrivanje informativnog materijala koji je istinit i ne sadrži pogrešne podatke te je prilagođen posjetiocima.

Navođenje prostora koji je Prirodnjački muzej Crne Gore oformio zajedno sa CZIP-om i EuroNaturom kao "muzej", i dodavanje prefiksa takozvani smatramo malicioznim te vas upućujemo na Prirodnjački muzej kako bi razriješili pravni legitimitet naziva.

Takođe smatramo da predložene aktivnosti koje se tiču ekoturističke promocije poput biciklizma trebaju sadržati i izrađene Procjene uticaja na životnu sredinu. Ovim putem vas obavještavamo da je jedna takva urađena za edukativnu i ekološku stazu kojom je predviđeno kad i na koji način je moguće vršiti aktivnosti posmatranja ptica od strane turista. Na vaš zahtjev možemo da vam je pošaljemo.

STRATEŠKA OBLAST 4: EDUKACIJA I INTERPRETACIJA - Formiranje edukativne staze sa temom posvećenoj proizvodnji soli i živom svijetu Ulcinjske solane

Kao što je već pomenuto edukativna i eko staza su već formirane te ponovno formiranje predstavlja izlišno trošenje budžetskih sredstava. Za iste su takođe urađene i prateće Procjene uticaja na životnu sredinu. Navedene staze koje su poplave uništile minule godine treba rekonstruisati I osposobiti za turizam.

STRATEŠKA OBLAST 5: PROMOCIJA I MARKETING

Ažuriranje WEB stranice Ulcinjske solane

Treba precizirati o kojoj je stranici riječ. Da li se misli na postojeći website koji je izradio CZIP ili će se raditi novi. Ovo iz razloga poštovanja autorskih prava. Naša sugestija jeste da se koristi postojeći website.

STRATEŠKA OBLAST 6: POKRETANJE PROIZVODNJE SOLI

Iz predloženih aktivnosti se vidi da u prvoj godini nije očekivana proizvodnja soli iako je sa aspekta zaštite ovog područja od vitalnog značaja upravo ova aktivnost.

banervolonter