Štampa

Pala krivična prijava za krivolov uprkos dokazima

on .

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, odbacilo je krivičnu prijavu protiv Balše Peličića, koja je podnešena krajem prošle godine jer, prema navodima tužilaštva, ne postoji osnovana sumnja da je Peličić izvršio krivično djelo nezakonit lov. Zabrinjava činjenica da u odluci tuližaštva nije navedeno objašnjenje tj. razlozi na osnovu kojih je prijava odbačena, niti nam je dostavljeno rješenje o odbacivanju krivične prijave sa jasno naznačenom pravnom poukom, koja je zakonom obavezujuća.

Odgovor tuzilastvaNa ovaj način tužilaštvo je još jednom pokazalo da su krivična djela protiv životne sredine korpus djela koja za njih u Krivičnom zakoniku ne postoje. Ovo je još jedna u nizu odbačenih prijava, a predmet podsmjeha javnosti naročito na društvenim mrežama imala su afere "fotošop" i "dosta si lećela".

Naročito je interesantno da od momenta podnošenja krivične prijave istoj nije mogao da se uđe u trag niti u Ministarstvu unutrašnjih poslova niti u Osnovnom državnom tužilaštvu jer predmet nije bio formiran niti se znalo gdje se prijava nalazi.

Podsjećamo, Centar za zaštitu i proučavanje ptica je 26. decembra prošle godine podnio krivičnu prijavu protiv Balše Peličića zbog osnovane sumnje da je isti izvršio krivično djelo nezakonitog lova i to kako u pogledu teritorije na kojoj je vršen krivolov (teritorija Nacionalnog parka Skadarsko jezero), tako i u pogledu ulovljenih vrsta ptica i upotrebe nedozvoljenog oružja za lov.

Peličić je postavio fotografije na svom instagram profilu kako ispred stambenog objekta pozira pored 17 ubijenih ptica od kojih je sedam lovnih i 10 zaštićenih tj. nedozvoljenih za lov. Od lovnih vrsta, na fotografijama se mogu uočiti tri patke zviždare (Anas penelope), dvije patke gluvare (Anas platyrhynchos) i dvije glavate patke (Aythya ferina). Od zaštićenih vrsta na fotografijama su prikazane: jedna patka kašikara (Anas clypeata), tri patke šiljkana (Anas acuta), jedna patka batoglavica (Bocephala clangula) i pet patki njorki (Aythya nyroca).

Dvije zaštićene vrste koje su se nalazile na fotografijama inače su dio IUCN crvene liste gdje su prepoznate kao ranjive, zbog intenzivnog pritiska odnosno prekomjernog lova na globalnom nivou, što je rezultiralo da se u skoro svim zemljama Evrope, sa višim stepenom svijesti o potrebi zaštite prirode, uklone sa lovne liste.

Umjesto da je državni tužilac naložio pretres stambenih prostorija prijavljenog lica, kako bi zaplijenio oružje kojim je ovo lice nezakonito lovilo jer isto ne spada u domen lovnog oružja, kao i zaplijenio opremu i provjerio lovnu dozvolu, i ova prijava je kao i brojne prethodne, odbačena uprkos jasnim dokazima o vršenju nezakonitih aktivnosti, gdje je u potpunosti izostalo objašnjenje o razlozima odbacivanja iste.

Nažalost poruka tužilaštva krivolovcima je jasna: niko neće snositi posljedice ukoliko bude lovio zaštićene vrste pa čak ni u nacionalnim parkovima!