Štampa

Sačuvajmo jarebicu kamenjarku!

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica zajedno sa Nacionalnim parkovima Crne Gore, uputio je inicijativu ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja, Milutinu Simoviću da produži moratorijum na lov jarebice kamenjarke kako bi se ta vrsta nakon ovogodišnjih suša i požara oporavila. Inicijativa je reakcija na zahtjev lovaca da se ove sezone ukine moratorijum na jarebicu kamenjarku, koja je zabranom zaštićena do kraja 2018. godine.

Ovom prilikom kao i tada kada je zabran uveden, inicijatori produženja zabrana lova pohvalili su resor za sprovođenje inicijative zabrana, obzirom da je moratorijum opravdano uveden, uputivši apel, da se ne udovolji proizvoljnom zahtjevu lovaca, već konsultuje struka, a pomenuti zabran produži za još dvije godine, tj. do kraja 2020. godine.

Produžetak moratorijuma opravdan je faktičkim stanjem koje nesumnjivo ukazuje na činjenicu da je jarebica kamenjarka krivolovljena. Naime, sudeći po velikom broju pristiglih informacija (uključujući fotografije), od strane samih lovaca koji su nam prijavljivali kršenje zabrana, apelujući na anonimnost koju smo im zagarantovali, dalo se konstatovati da zabran nije bio ispoštovan, te da je ova, na globalnom nivou, ugrožena vrsta, bila predmet odnosno žrtva prilično učestalog krivolova.

Naročito otežavajuća okolnost u pogledu oporavka populacije jarebice kamenjarke u Crnoj Gori, ogleda se u gubitku staništa uzrokovanog ovogodišnjim sušama i požarima, koji su negativno uticali na uspješnost gniježđenja i podizanja mladih.

Smatramo od izuzetne važnosti produženje zabrana i usljed trenutne realizacije Natura 2000 projekta, koji finansira Delegacija Evropske unije, a koji u fokusu ima vrste sa Aneksa I Ptičje direktive, među kojima je i jarebica kamenjarka, te stoga ne bi bilo moguće utvrditi realno stanje populacije ukoliko bi zabran bio ukinut sada ili nakon isteka vremena na koji je određen.

Važnost oporavka populacije ove vrste posebno se ogleda u činjenici da na teritoriji Crne Gore koja čini 0,13% evropske teritorije, imamo 2-3% populacije jarebice kamenjarke. Koliko je ozbiljan status ove vrste u regionu najbolje kazuje i činjenica da su lovačka društva u Hercegovini sama donijela odluku o zabrani lova na ovu vrstu, kao i da je u susjednoj Albaniji lovni moratorijum produžen na još pet godina. Napominjemo da je i Lovačko udruženje Tivat samoinicijativno prije zvaničnog moratorijuma uveo lovni zabran na ovu vrstu.

Jarebica kamenjarka nalazi se na globalnoj IUCN crvenoj listi ugroženih životinja kao potencijalno ugrožena (NT – Near threthened). Gnjezdeći parovi u Europi su procjenjeni na 41,800-73,400 parova, što je jednako 83,500-147,000 odraslih jedinki. Shodno izvještaju BirdLife International iz 2015. godine, vrsta bilježi ubrzan pad populacije, naročito na Balkanu, usljed gubitka staništa, intenzivne poljoprivrede, urbanizacije i neodrživog lova i krivolova. Klasifikacija jarebice kamenjarke kao potencijalno ugrožene izvršena je procjenama populacije koje u posljednje 3 generacije bilježe pad iznad 30%, dakle u slučaju ove vrste kroz 12 godina (životni vijek jedne generacije 4 iznosi godine).

 

alec graeca1