Print

Inicijativa za zaustavljanje daljeg pošumljavanja pašnjaka Sinjajevine

on .

Povodom vijesti da je na Sinjajevini 26. novembra, Ministarstvo odbrane organizovalo akciju pošumljavanja, upućujemo nadležnom Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, Inicijativu za preduzimanje potrebnih mjera kako bi se sprečilo realizovanje plana o sadnji ukupno 100 000 sadnica na predmetnoj lokaciji.

 

Akcija koja je organizovna u saradnji sa Upravom za šume nije predviđena planom pošumljavanja niti je opravdana sa ekološkog aspekta. Pošumljavanje je potrebno sprovoditi na prioritetnim lokacijama poput onih koje su opožarene ili devastirane prekomjernom sječom, te nas iznenađuje odluka da se prirodni pašnjaci, veoma značajan i biodiverzitetski bogat ekosistem, devastira na ovaj način.

Sinjavina2

 

Sinjajevina je na nacionalnom nivou prepoznata kao potencijalno zaštićeno područje u kategoriji Park prirode ali i na međunarodnom nivou kao Emerald i IPA (Important Plan Area- važno biljno stanište), odnosno potencijalno Natura 2000 područje. Prema katalogu tipova staništa Crne Gore značajnih za Evropsku uniju na Sinjajevini su zastupljene:

- 6170 alpijske i subalpijske krečnjačke travne zajednice

- 8120 krečnjački planinski i alpijski sipari

- 8210 krečnjačke stene sa hazmofitskom vegetacijom

Unošenje drvenastih vrsta četinara, jele i smrče u ekosistem koji primarno karakteriše travnata vegatacija, nipošto se ne može okarakterisati kao dobro djelo za prirodu. Naprotiv, može prouzrokovati štetu i trajne posljedice po ekosistem. Sa druge strane, sadnja vrsta koje prirodno ne pripadaju ekosistemu, smanjuje vjerovatnoću da će biljka opstati i preživjeti uslove sredine. 100 000 sadnica koje imaju malu šansu da opstanu na Sinjajevini, potrebno je prenamjeniti za pošumljavanje prioritetnih oblasti.

Osim navedenog, područje Sinjajevine je jako bitno sa aspekta ornitofaune. Pristunost i brojnost vrsta sa Anexa 1 Direktive o pticama, kao što su jarebica kamenjarka, bjeloglavi sup, šumska ševa, poljska trepteljka, inače vrsta koje za stanište imaju upravo ovakve pašnjake, pokazuje veliki značaj Sinjajevine. Upravo to je i utvrđeno projektom „Uspostavljanja mreže Natura 2000 u Crnoj Gori“, kroz koji je područje Sinjajevine prepoznato kao pSPA. Pošumljavanje Sinjajevine, dodatno doprinosi ugrožavanju pomenutih vrsta i narušavanju postojećeg ekosistema.

Trenutno, u regionu se realizuje nekoliko velikih projekata finansiranih od strane EU koji imaju za cilj očuvanje biodiverziteta visokoplaninskih pašnjaka koji u poslednje vrijeme zbog napuštanja stočarstva i tradicionalnog načina života, zarastaju u neprohodno rastinje, i gube svoj značaj za prirodu i bioraznolikost. Jedan od takvih je milionski projekat koji se realizuje na području Dinare u Hrvatskoj, koji ima za cilj očuvanje dinarskih travnjaka i podsticanju njihovog održivog korištenja. Dok sa jedne strane Evropska Unija ulaže milione u zaštitu značajnih visokoplaninskih pašnjaka, u Crnoj Gori se ovako vrijedna staništa ugrožavaju nepromišljenim intervencijama, pa makar one bile i ekološkog karaktera.

S obzirom na to da je zaštita prirode nemoguća ukoliko se ne uključe stručne nadležne službe, pozivamo Vas da reagujete i sprečite nastavak realizacije plana Ministarstva odbrane da području Sinjajevine pošumi sa 100 000 sadnica četinara.

Dostavljeno:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

Ministarstvo odbrane

Uprava za šume